از اینجا تا خدا چه مقدار “راه” است؟

عارفی را پرسیدند: از اینجا تا خدا چه مقدار “راه” است؟ فرمود: “یک قدم” گفتند:این یک قدم کدام است؟ فرمود: “پا بگذار روی خودت” اعوذُ باللهِ مِن نَفسی …